Multimedia Newsroom
Images & footage available to download at no charge. They may not be sold or transferred to a third party or used for commercial purpose. Caution: our footage can be distressing.

01-02-2018 |

قسمتی از اخبار ویدیوئی ۲۰۱۷، یک سال خیلی دشوار عملکرد متفاوت در ۲۰۱۸

۲۰۱۷ برای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ (آی سی آر سی) در افغانستان یک سال نهایت دشوار بود. بعد از ۳۰ سال حضور متداوم در کشور، یک سلسله حملات پیهم بالای کارکنان ما در مدت کمتر از ۹ ماه، آی سی آر سی را مجبور ساخت تا بخشی از فعالیت هایش را بطور خاص در شمال کشور تعلیق نموده و در مرحلۀ بعدی، کاهش دهد.
با وجود چالش ها و بخاطر یافتن راه حل و کاهش خطرات امنیتی به کارکنانش، آی سی آر سی فعالیت هایش در شمال افغانستان به تعلیق در آورد و همچنان  در سال ۲۰۱۷ همچنان به کمک هایش به مردم متاثر شده از منازعه ادامه داد.

بیش از ۱۳۹۰۰۰ مریض در یکی از هفت مرکز اورتوپیدی آی سی آر سی در سراسر کشور، از تداوی مستفید گردید، بیش از ۶۲۰۰۰ نفر در یکی از مراکز صحی تحت حمایت آی سی آر سی، بستری گردیده و با ۲۶۰۰۰ تن از محبوسین ملاقات صورت گرفته تا اطمینان حاصل گردد که با آنها رویۀ انسانی و با وقار صورت گرفته و از جملۀ آنها، بیش از ۵۰۰۰ تن از محبوسین توانستند تا از طریق مکالمات تیلفونی و پروگرام ملاقات های فامیلی، ارتباطات شانرا با فامیل های شان حفظ نمایند.  ضمناً، ۴۱۹ تن از مجروحین جنگ از کمک های اولیه مستفید شده و جهت تداوی به یک مرکز صحی، منتقل شده اند، ۵۷۰۰۰ تن از بیجا شده گان ناشی از منازعه کمک های لازمه اولیه را بدست آورده و بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از ترمیم بمبه های دستی، مستفید شده اند.

در سال ۲۰۱۸، آی سی آر سی به مردم افغانستان متعهد باقی مانده، به آنها عین خدمات را که در جریان ۳۰ سال گذشته ولی با یک عملکرد متفاوت در افغانستان فراهم نموده، تهیه خواهد نمود.

مصاحبه

مونیکا زناریلی رئیس نماینده گی آی سی آرسی در افغانستان  در سال ۲۰۱۷ نظر اندازی نموده و پیرامون راه های پیشروی آی سی آرسی و فعالیت هایش در افغانستان در سال ۲۰۱۸، بحث میکند.

سال ۲۰۱۷ برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان چگونه بود؟

سال ۲۰۱۸ برابربا سی و مین سال حضور دایمی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در افغانستان است سال ۲۰۱۷همچنان برای آی سی آرسی در افغانستان ، یک سال نهایت دشوار بوده است.
در ماه جنوری زمانی که یکی از همکاران ما که در کندز به گروگان گرفته شده بود و بعداً رها گردید، ما از رهائی آن خیلی خوشحال شدیم. ولی بعداً چند روز بعد در آغاز فبروری، یک تیم هشت نفری ما که بخاطر توزیع مواشی به جوزجان سفر نموده بودند، مورد حمله و کمین قرار گرفتند. شش تن کشته و دو تن دیگر آنها، به گروگان گرفته شدند این رویداد موجب شد که ما هفت ماه شبانه روز تلاش نمائیم تا آنها دوباره آزاد گردند.   
بلاخره، زمانی که آنها دوباره رها شدند، فقط شش روز بعد، یک همکار ما که در  مرکز اورتوپیدی در مزارشریف بحیث فزیوتراپیست کار مینمود،  توسط یک مریض با ضرب گلوله هدف قرار گرفت و کشته شد و روی همرفته ما میتوانیم بگوئیم که سال ۲۰۱۷ برای آی سی آرسی یک سال نسبتاً غم انگیز بوده است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ چرا فعالیت هایش را در افغانستان به تعلیق در آورد؟

بعد از حمله در جوزجان، ما فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآوردیم تا اوضاع امنیتی تمام کشور را مجداً تحلیل نموده و تلاش نماییم تا از تامین امنیت کارکنان خویش اطمینان حاصل نماییم ولی این تعلیق بصورت طولانی دوام نکرد.
ما نسبتاً بطور سریع فعالیت های عمدۀ خود از قبیل فعالیت ها در مراکز اورتوپیدی یا پروگرام ملاقات های فامیلی را که اکثریت مستفید شونده گان را در سراسر کشور تحت پوشش قرار میدهد، از سرگرفتیم
بعداً، ما قادر شدیم تا بازدید ها از محابس و همچنان حمایت از مراکز صحی مانند کلنیک های تحت اثر جمعیت افغانی سره میاشت یا شفاخانه، شفاخانۀ حوزوی میرویس را در کندهار، از سربگیریم
ما یقیناً قادر بودیم تا با محدود ساختن فعالیت های خویش بخصوص در ساحات روستائی و تمرکز در مراکز شهری، فعالیت های بزرگتر را از سربگیریم.

چرا کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت هایش را در افغانستان کاهش داد؟

ما هفت نفر را از دست دادیم، سه نفر ربوده شد و ما باید تصامیم جدی تر در این مورد گرفته میشد تا امنیت کارکنان ما در سراسر افغانستان، حفظ گرددو این مساله منجر به کاهش حصور ما در شمال افغانستان گردید.
ما دفاتر خود را در کندز و میمنه بسته و همچنان دفتر مزار را که به  یک مرکز کلیدی برای تمام سمت شمال به حساب می آمد، فعالیت خود را کاهش دادیم.ما باید بخشی از فعالیت های خود را که طی آن تیم های ما در سراسر افغانستان در معرض جدی ترین نگرانی های امنیتی قرار میگرفتند، کاهش می دادیم.
با وجود بسته نمودن دفاتر در فاریاب، میمنه و کندز، ما هنوز حضور کوچکتر خود را در مزارتا حال حفظ نموده ایم،در جائیکه ما هنوز بخاطر عرضۀ یکتعداد خدمات متعهد استیم و تنها آی سی آرسی این فعالیت ها را در کشور و بطور چشم گیر فعالیت های اورتوپیدی را در مراکز ارتوپیدی و همچنان پروگرام ملاقات های فامیلی و مکالمات تیلفونی را برای محبوسین فراهم میکند.

در سال ۲۰۱۸ از کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان چی توقعات میرود؟

در سال ۲۰۱۸، آی سی آرسی به مردم افغانستان همانند ۳۰سال گذشته، متعهد باقی مانده ما به فراهم کردن عین اندازۀ خدمات که تاکنون فراهم کرده ایم، ادامه خواهیم داد.
شاید با یک رویکرد اندک متفاوت، ما در بخشی از قیمومیت خویش درمورد مردم آسیب پذیر، زنان که سرپرستی خانواده ها را دارند، محبوسن و فامیل های شان، معلولین و قربانیان منازعات مسلحانه، تمرکز خواهیم نمود.
ما به تمرکز خویش به گفت و شنود با حاملین اسلحه، چه بخشی از نیروهای امنیتی ملی افغان باشند یا مخالفین مسلح، ادامه خواهیم داد تا طی آن اصول حقوق بین المللی بشردوستانه و احترام به ملکی ها و ماموریت طبی را چه بخشی از عرضه کنندۀ طبی باشند یا کلنیک ها، یا حمل و نقل مجروحین باشند، بحث نمائیم.
ما در مقابل مجروحین و مریضان با تداوم کمک خویش به شفاخانۀ حوزوی کندهار و کلنیک های جمعیت افغانی سره میاشت،بصورت آشکار متعهد باقی خواهیم ماند.ما به حمایت از جمعیت افغانی سره میاشت که همکار اصلی ما در این کشور میباشد، ادامه داده که از طریق حمایت ما، به آسیب پذیر ترین مردم، رسیده گی شود.

تغییرات عمده برای کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان در سال ۲۰۱۸ چی خواهد بود؟

تغییرات عمده در آی سی آرسی در سال ۲۰۱۸در شمال افغانستان جائیکه حضور ما بیشتر کاهش خواهد یافت میباشد ما همچنان گزینه های ممکن را جستجو مینمائیم تا مسئولیت خدمات و مرکز اورتوپیدی خویش را در مزار به همکار و یا نهاد که بتواند عین کیفیت تداوی را برای مریضان ارایه نماید محول نماییم.در سراسر کشور، حضور ما به عین شکل باقی خواهد ماند وتغییر نخواهد کرد.
چیزی که تغییر خواهد نمود، ظرفیت ما جهت رسیده گی به ساحات روستائی، به دلیل خطرات امنیتی،  میباشد.گرچه، تمام خدمات ما برای مستفید شونده گان در افغانستان همچنان براین تصور تدبیر گردیده است که این خدمات باید بطرف ساختار ها و دفاتر ما کشانیده شوند تا به ما اجازه دهد به هر شخص ارتباط مستقیم داشته باشیم.همکاری ما با جمعیت افغانی سره میاشت ادامه خواهد داشت و این همکاری مستحکم خواهد بود تا به مردم آسیب پذیر در ساحات روستائی، رسیده گی صورت بگیرد.بناء، تعهد ما و تناسب خدمات ما بصورت کل و  چشمگیری تغییر نخواهد کرد.

جهت معلومات بیشتر:
 اندریا کتاپریتا ( به زبان های انگلسی، اسپانیوی و پرتگالی) آی سی آرسی، کابل شماره تیلفون ۷۲۹۱۴۰۵۱۰+۹۳  
رویا موسوی ( به زبان های دری و پشتو)، آی سی آرسی کابل شماره تیلفون: +۹۳ ۷۹۴ ۶۱۸ ۹۰۸

 ما را در شبکه های اجتماعی دریابید:
www.facebook.com/ICRCaf
https://twitter.com/ICRC_af
www.icrc.org


لست شات های ویدیوی نخست

 ۰۰:۰۱ـسال ۲۰۱۷ برابر با سی و مین سال حضور دایمی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در افغانستان است
۰۰:۱۱ -سال ۲۰۱۷ همچنان برای آی سی آرسی در افغانستان ، یک سال نهایت دشوار بوده است
۰۰:۱۷- در ماه جنوری زمانی که یکی از همکاران ما که در کندز به گروگان گرفته شده بود و بعداً رها گردید، ما از رهائی آن خیلی خوشحال شدیم ولی چند روز بعد در آغاز فبروری، یک تیم هشت نفری ما که بخاطر توزیع مواشی به جوزجان سفر نموده بودند، مورد حمله و کمین قرار گرفتند.
شش تن کشته و دو تن دیگر آنها، به گروگان گرفته شدند این رویداد هفت ماه شبانه روز تلاش نمائیم تا آنها دوباره آزاد شودند و آنها را دوباره بدست بیاوریم.  
 ۰۰:۵۳-بلاخره، زمانی که آنها دوباره رها شدند، فقط شش روز بعد، یک همکار ما که در مرکز اورتوپیدی در مزار بحیث فزیوتراپیست کار مینمود، توسط یک شخص مریض با ضرب گلوله هدف قرار گرفت و کشته شد و روی هم رفته ما میتوانیم بگوئیم که سال ۲۰۱۷برای آی سی آرسی یک سال نسبتاً غم انگیز بوده است.
۰۱:۱۵بعد از حمله در جوزجان، ما فعالیت های خود را تعلیق نمودیم تا وضعیت امنیتی تمام کشور را دوباره تحلیل نموده تا از امنیت کارکنان ما اطمینان حاصل نماییم ولی این تعلیق فعالیت ها بصورت طولانی دوام نکرد و  فعالیت های اصلی خود از قبیل فعالیت ها در مراکز احیای مجدد یا پروگرام ملاقات های فامیلی را که تعداد کثیری از مستفید شونده گان را در سراسر کشور تحت پوشش قرار میدهد، از سرگرفتیم
بعداً، ما قادر شدیم تا بازدید ها از توقیف و همچنان حمایت از مراکز صحی مانند کلنیک های تحت اثر جمعیت افغانی سره میاشت یا شفاخانه، شفاخانۀ حوزوی میرویس را در کندهار، از سربگیریم
 ـما یقیناً قادر بودیم تا با محدود ساختن در معرض قرار گرفتن، بخصوص در ساحات روستائی و محدود ساختن خود در مراکز شهری، فعالیت های بزرگتر را از سربگیریم.
 ۰۰:۲۸-ما هفت نفر را از دست دادیم، سه نفر ربوده شد و ما باید تصامیم جدی تر را در این حالت اتخاذ میکردیم تا امنیت تیم های ما در سراسر افغانستان، یقینی گردد مسئلۀ فوق به تصمیم روی کاهش چشم گیر حضور ما در شمال، منجر گردید.   

۴۵:۰۲-ما دفاتر خود را در کندز و میمنه مسدود نمودیم و همچنان در یک طریقۀ بسیار مهم دفتر مزار را که به مثابۀ یک مرکز کلیدی برای تمام سمت شمال محسوب میگردید، کاهش دادیم.
 ۰۴: ۰۳ما همچنان باید بخشی از فعالیت های خود را که طی آن تیم های ما در سراسر افغانستان در معرض جدی ترین نگرانی های امنیتی قرار میگرفتند، کاهش می دادیم.
 ۱۴:۰۳با وجود مسدود کردن دفاتر در فاریاب، میمنه و کندز، ما هنوز حضور کوچکتر خود را در مزار بطور یقینی هنوز حفظ نموده ایم،
در جائیکه ما هنوز بخاطر عرضۀ یکتعداد خدمات متعهد استیم و تنها آی سی آرسی این فعالیت ها را در کشور و بطور چشم گیر فعالیت های احیای مجدد را در مراکز ارتوپیدی و همچنان پروگرام ملاقات های فامیلی و مکالمات تیلفونی را برای اشخاص توقیفی، فراهم میکند.
۰۳:۴۹در سال ۲۰۱۸، آی سی آرسی به مردم افغانستان مانند ۳۰ سال گذشته، متعهد باقی خواهد ماند.
۰۰: ۰۴ما به فراهم کردن عین اندازۀ خدمات که تاکنون فراهم کرده ایم، ادامه خواهیم داد
 ۰۸:۰۴شاید با یک حضور اندک متفاوت، ما در بخشی از قیمومیت خویش درمورد مردم آسیب پذیر، زنان که سرپرستی خانواده ها را دارند، اشخاص توقیفی و فامیل های شان، معلولین و قربانیان منازعات مسلحانه، تمرکز خواهیم نمود
۳۱:۰۴ما به تمرکز خویش به گفت و شنود با حاملین اسلحه، چه بخشی از نیروهای امنیتی ملی افغان باشند یا مخالفین مسلح، ادامه خواهیم داد تا طی آن اصول حقوق بین المللی بشردوستانه و احترام به ملکی ها و ماموریت طبی را چه بخشی از عرضه کنندۀ طبی باشند یا کلنیک ها، یا حمل و نقل مجروحین باشند، بحث نمائیم.
۰۴:۰۵ -ما در مقابل مجروحین و مریضان با تداوم کمک خویش به شفاخانۀ حوزوی کندهار و همچنان کلنیک های جمعیت افغانی سره میاشت، واضحاً متعهد باقی خواهیم ماند.
۱۸:۰۵ما به حمایت از جمعیت افغانی سره میاشت که شریک عمدۀ ما در این کشور میباشد، ادامه داده که از طریق حمایت ما، به آسیب پذیر ترین مردم، رسیده گی خواهند نمود.
۴۰: ۰۵تغییرات عمده در آی سی آرسی در سال ۲۰۱۸ واضحاً در شمال رونما خواهد شد، در جائیکه حضور ما بیشتر تقلیل خواهد یافت جائیکه ما همچنان گزینه های ممکنه را جستجو مینمائیم تا مسئولیت خدمات و احیای مجدد خویش را در مزار محول نمائیم
۰۴:۰۶ما ضرورت داریم تا یک شریک را جستجو نمائیم که بتواند عین سطح کیفیت تداوی را به مریضان که برای مدت طولانی تحت مراقبت ما قرار داشته اند، ضمانت نماید.
۱۷:۰۶در سراسر کشور، حضور ما به عین شکل باقی خواهد ماند و واقعاً تغییر نخواهد کرد.
چیزی که تغییر خواهد نمود، ظرفیت ما جهت رسیده گی به ساحات روستائی، به علت در معرض قرار گرفتن به خطرات امنیتی،  میباشد.
۳۵:۰۶گرچه، تمام خدمات ما برای مستفید شونده گان در افغانستان همچنان براین تصور تدبیر گردیده است که این خدمات باید بطرف ساختار ها و دفاتر ما کشانیده شوند تا به ما اجازه دهد به هر شخص ارتباط مستقیم داشته باشیم.
 ۵۶:۰۶همکاری ما با جمعیت افغانی سره میاشت ادامه خواهد یافت و این همکاری مستحکم خواهد بود تا به مردم آسیب پذیر در ساحات روستائی، رسیده گی صورت بگیرد.
 ۱۱:۰۷بناء، تعهد ما و تناسب خدمات ما بطور چشمگیری تغییر نخواهد کرد.

موقعیت:کابل، افغانستان
طول:
فارمت: HD H۲۶۴ mov
تولید کنندگان: تیم ارتباطات آی سی آر سی
کمره: رامش عباسی
تاریخ:۰۷:۱۱
کاپی رایت: کمیته بین المللی صلیب سرخ

لست شات های ویدیوی دوم
یک مرد در حال انتقال مریض در صحن حویلی شفاخانه حوزوی میرویس در کندهار-۰۰:۰۱
تابلوی شفاخانه حوزوی میروس در کندهار-۰۰:۱۳
مریضان در حال انتظار برای ثبت و راجستر در شفاخانه حوزوی میرویس در کندهار-۰۰:۲۴
داکتر در حال  ثبت و راجستر مریضان در شفاخانه حوزوی میرویس در کندهار.-۰۰:۴۳
مریضان در شفاخانه حوزوی میرویس در کندهار-۰۱:۱۲
داکتران در حال معاینه یک مریض-۰۱:۱۶
اطفال مجروح شده جنگ در زابل به یک مرکز صحی برده میشوند.-۰۱:۳۱
خانم های مریض در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار.-۰۱:۴۱
کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال انتقال وسایل طبی به یک مرکز صحی -۰۲:۰۱
مردم در حال رفتن به دروازه عمومی و اصلی مرکز بازتوانی فزیکی در کابل.-۰۲:۲۷
فزیوتراپست درحال کمک درمرکز بازتوانی فزیکی در کابل به فردی که عضو از بدنش را از دست داده است.-۰۲:۳۵
مریض در حال گذاشتن کفش اش در صحن مرکز بازتوانی فزیکی در کابل.-۰۲:۵۸
یک داکتر برای نصب درست  پای مصنوعی به یک مریض در مرکز بازتوانی فزیکی کمک مینماید.-۰۳:۱۴
-۰۳:۳۰تماس تصویری یک مادر با پسرش در اتریش پس از پنج سال. این خدمات از سوی برنامه احیای مجدد روابط فامیلی کمیته بین المللی فراهم شده است.
تماس تصویری یک مادر با پسرش در اتریش پس از پنج سال. این خدمات از سوی برنامه احیای مجدد روابط فامیلی کمیته بین المللی فراهم شده است.

موقعیت: افغانستان
طول:۰۳:۵۳
فارمت: HD H۲۶۴ mov
تولید کنندگان: مختلف
کمره: رامش عباسی
تاریخ:
کاپی رایت: کمیته بین المللی صلیب سرخ
 

More Related News